Kenttätykistökerho - Artilleriklubben r.y:n säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1. § Yhdistyksen nimi on Kenttätykistökerho - Artilleriklubben r.y.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja se toimii koko Suomen alueella.
2. § Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund r.y:n ja Helsingin Reserviupseeripiiri r.y:n jäsenyhdistys.

Tarkoitus ja toiminta

3. § Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellinen ja toiminnallinen yhdysside ja tukea valtakunnan turvallisuutta ja maanpuolustustahtoa edistävää toimintaa.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti mm. tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla, harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa, ylläpitämällä sotilas- ja tykkimiesperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista, järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa mukaan lukien urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuuksia.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4. § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain Suomen Reserviupseeriliitto r.y:n jäsenyhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.
5. § Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Ainaisjäsenmaksu on 15 kertaa voimassa olevan jäsenmaksun suuruinen ja sen maksuksi katsotaan myös jäsenen jollekin muulle Suomen Reserviupseeriliitto r.y:n jäsenyhdistykselle aikaisemmin maksama ainaisjäsenmaksu.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
6. § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai käyttäytynyt upseerin arvolle sopimattomalla tavalla taikka menettänyt upseeriarvonsa.

Yhdistyksen toimielimet

7. § Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokoukset

8. § Yhdistyksellä on toimintavuosittain yksi varsinainen kokous, vuosikokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 15. päivänä. Kokouspaikan ja -ajan määrää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeellisesti tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa muussa lehdessä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
9. § Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä äänioikeus.
10. § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
 8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 10. valitaan hallituksen muut jäsenet
 11. valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 12. päätetään siitä, missä sanomalehdessä tai muussa jäsenille jaettavassa lehdessä sääntöjen 8. §:n 3. momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava
 13. käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

Hallitus

11. § Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.
12. § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan, vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
13. § Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:
 1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta
 2. edustaa yhdistystä
 3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat
 4. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 5. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta
 6. huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta
 7. huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta
 8. päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

14. § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

15. § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan taikka muun hallituksen siihen tehtävään määränneen henkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

16. § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää ja joissa molemmissa kokouksissa päätöstä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen varat Suomen Kenttätykistön Säätiölle.

Sivua päivitetty: $Date: 2007/12/06 01:30:02 $